MOSKEE ALRIDAA

VRIJDAGPREEK-OVERZICHT

Vrijdagpreek 11 november 2022Het belang om de medemens te helpen en te steunen in de Islam.

Alle dank aan ALLAH swt die alles heeft geschapen en ons heeft opgedragen om elkaar te helpen naar het goede. ALLAH swt zegt in de heilige KORAN sourat al maa’idah aya 2:  “help elkaar naar het goede en spoor aan tot godsvrees en help elkaar niet naar zondes en onrecht.” Moge ALLAH swt zijn vrede en zegeningen doen neerdalen op onze geliefde profeet Mohammed, wiens manieren en opvoeding door ALLAH swt  vervolmaakt werden en hem vzmh als een voorbeeld en als barmhartigheid stuurde naar de mensheid. Moge de vrede en zegeningen neerdalen over zijn familieleden, metgezellen, zijn vrouwen, zijn geliefden en op iedereen die zich op zijn weg bevind en geleid is door zijn leiding tot de dag des oordeels. 

Vervolgens beste moslims:

ALLAH swt heeft de mens geschapen zodat hij of zij voor zichzelf van nut zal zijn alsook voor de anderen. De mens is van nature sociaal aangelegd om in een gemeenschap te leven en is niet gemaakt om alleen te leven.  Het is daarom onvermijdelijk dat de één de andere nodig heeft. Wij worden dus aangespoord om anderen te helpen op alle mogelijke manieren.

“De hand van ALLAH swt is trouwens ook bij de groep.”

De mens heeft vele beperkingen en heeft altijd wel voor iets hulp of steun nodig en is behoeftig aan de hulp en steun van ALLAH swt 

ALLAH swt: in sourat faatir ayah 15 “O Mensheid! Jullie zijn het die Allah nodig hebben, maar Allah is Behoefteloos. Alle dank aan ALLAH”

Het helpen en zich ten dienste stellen van anderen behoort daarom tot één van de meest aanbevolen daden waarmee ALLAH swt zijn dienaren enorm beloont en hen in rang doet stijgen.

ALLAH swt zegt in sourat al hajj aya 77:

O jullie die geloven! Buig diep en kniel neer en aanbidt jullie Heer en doe goed zodat jullie zullen slagen.

Het verrichten van goede daden kan men onderverdelen in 2 categoriëen, één zijn de daden dat iemand verricht en hiermee zichzelf van nut is, de tweede categorie zijn daden die iemand verricht om anderen te helpen en te steunen, dit wordt enorm aangemoedigd waarvoor de beloningen meer zijn dan het verrichten van de verplichte aanbiddingen in de Islam.

Hieronder enkele voorbeelden overhet belang van steun en hulp aan de medemens:

In de beginfase van de openbaring werd onze Profeet vzmh gerustgesteld door onze moeder “Khadijah” de eerste vrouw van de profeet vzmh die zei :”nooit zal u vernederd worden door  ALLAH swt, u onderhoudt de familiebanden, u bent waarheidsgetrouw, u bent gastvrij, en helpt mee de lasten te dragen van anderen.”

Dit toont aan dat als iemand goede daden verricht, geen straf noch vernedering te vrezen heeft.

Profeet vzmh zei in een overlevering: “wees barmhartig tegenover diegenen die op aarde zijn en je zal de genade en barmhartigheid hebben van diegene die in de Hemel is (nl ALLAH swt)

Verder zei de profeet vzmh : Diegene die zijn broeder helpt, hij/ zij wordt geholpen door ALLAH swt.

Het verrichten van goede daden en elkaar helpen en steunen zorgt er ook voor dat er barmhartigheid, liefde en respect onstaat onder de mensen.

In een overlevering zegt de profeet vzmh:

“De gelovigen zijn in hun onderlinge genade, liefde en vriendelijkheid als één lichaam. Wanneer een deel van het lichaam (aan ziekte) lijdt, dan is het hele lichaam hierin betrokken in de vorm van

slapeloosheid en koorts.”

In een andere overlevering zegt de profeet vzmh: de meest geliefde mensen bij ALLAH swt zijn diegenen die van nut zijn voor andere mensen en de beste daad bij ALLAH swt is dat men voor vreugde zorgt bij de moslim en zijn of haar zorg wegneemt en  dat men zijn schuld aflost of zijn honger stilt. Verder zegt de profeet vzmh bij ALLAH op stap gaan met zijn broeder om hem te helpen zijn problemen op te lossen is geliefder voor mij dan mij  één maand af te zonderen in deze moskee (nl de moskee van de profeet vzmh in Medina). 

Verder is er ook het voorbeeld van onze profeet Mousa vzmh in sourat al Qasas , toen hij in Median aankwam na een lange reis (op de vlucht voor de farao):

En toen hij in de richting van Median ging, zei hij: “Het kan zijn dat mijn Heer mij op de rechte weg leidt.”

En toen hij bij het water van Median aankwam, zag hij daar een groep mannen die hun kudde te drinken gaven en naast hen vond hij twee vrouwen die (hun kudde) tegenhielden. Hij zei: “Wat scheelt jullie?” Zij zeiden: “Wij kunnen (onze kudde) niet laten drinken tot de schaapherders (hun kudde) meenemen. En onze vader is een erg oude man.”

Mousa (as) hielp hen en zorgde ervoor dat de kudde van de twee vrouwen konden drinken. Toen keerde hij in de schaduw terug en zei: “Mijn Heer! Waarlijk ik heb behoefte aan al het goede wat U mij geeft!”

Toen kwam één van de twee vrouwen verlegen naar hem toe lopen. Zij zei: “Waarlijk, mijn vader roept u zodat hij u kan belonen voor de hulp dat u ons had aangeboden.   Toen hij dus tot hem kwam en hem het verhaal vertelde, zei hij: “Vrees niet. Jij bent ontsnapt van het volk dat onrechtvaardig is.”

Ook al was hij zelf een reiziger en behoeftig toch weerhield het hem vzmh niet om de twee vrouwen te helpen waardoor dat hij onmiddellijk beloond werd door ALLAH swt en uitgenodigd werd in het huis van profeet Shouhaib de vader van de twee vrouwen. Hij kreeg onderdak, werk en huwde nadien met één van de vrouwen.

 

In de Islam wordt men altijd aangespoord om de zwakkeren te beschermen en te helpen.

Op een dag vroeg de profeet vzmh aan zijn metgezellen, ‘’wie van jullie is vastende vandaag?” Waarop Abou bakr zei  ‘’ik ‘’,  toen vroeg de profeet vzmh wie van jullie heeft vandaag een  doodstoet  gevolgd ? waarop Aboubakr zei  ‘’ik “, toen vroeg de profeet vzmh “wie van jullie heeft vandaag een arme gevoed “ waarop Aboubakr zei “ik “, verder zei de profeet vzmh “wie van jullie heeft vandaag een zieke bezocht ?” waarop Abou bakr zei “ik “ Waarop de profeet vzmh zei al bij wie deze daden aanwezig zijn zal het Paradijs binnentreden. 

Moge ALLAH swt ons van nut zijn met de heilige Koran en onze fouten vergeven en beschermen tegen het hellevuur. (amien)