MOSKEE ALRIDAA

VRIJDAGPREEK

Vrijdagpreek 27 januari 2023


DEEL 2 Zorg om de opbouw van de komende generaties

Een andere belangrijke handeling in de zorg en opbouw van de komende generaties is de juiste permanente opvoeding te geven. Opvoeding is geen tijdelijke opdracht.  Nee, opvoeding begint bij de geboorte en houdt in dat de ouders hun kinderen vergezellen tijdens hun kinderjaren en hun gedrag zoveel mogelijk in de gaten houden zowel binnenshuis als buitenshuis. Dit vereist een goede samenwerking tussen de vader en de moeder. Het is zeer belangrijk dat zij zo goed mogelijk overeenkomen in de opvoeding van hun kinderen want enkel dan kan  “opvoeden” resultaat opleveren..

Zaken die bijdragen aan een succesvolle opvoeding:

 • Geef het juiste voorbeeld:
 • Leer uw kinderen vb eerlijkheid door zelf eerlijk te zijn en niet door hen te bevelen van eerlijk te zijn. Dit vereist in eerste instantie dat beide ouders het voorbeeld geven in hun oprechtheid  tegenover ALLAH swt.

ALLAH swt zegt in de heilige koran sourat tawbah aya 119

O, jullie die geloven! Vrees Allah en wees met de waarachtigen.

 • Geef de juiste islamitische opvoeding.

In een overlevering zegt onze geliefde Profeet vzmh:

“Ieder kind wordt geboren met de fitrah (natuurlijke aanleg om de eenheid van hun Heer te erkennen),en  het zijn zijn ouders die het later een Jood, Christen of Magiër (vuuraanbidders) maken.”

Zorg ervoor dat de kinderen een gevuld programma hebben.

Er wordt gezegd dat als de nafs zijn tijd niet vult met de waarheid dan zal het gevuld worden met  valsheid.

Als de ouders het juiste voorbeeld geven en hun kinderen goed informeren over de juiste waarden en normen dan heeft dat ongetwijfeld een enorme invloed op de kinderen en nemen zij deze kwaliteiten over.

 • Geef zoveel mogelijk raad en advies.

Als ouder is het belangrijk om op de juiste manier raad en advies te geven zonder de kinderen te kwetsen, af te breken of hen te veel complimenten te geven waardoor het kan leiden tot arrogantie.

Het geven van advies en raad moet op een lieve, wijze en constructieve manier gebeuren zonder boos of te streng te zijn. Als opvoeder is het zeer belangrijk om het juiste evenwicht te vinden,  in de heilge koran hebben wij een goed voorbeeld over de manier waarop Louqman raad gaf aan zijn zoon in sourat “Louqman”: 

En (gedenk) toen Loeqman tegen zijn zoon zei toen hij hem goede raad gaf: “O mijn zoon! Verenig geen anderen in de aanbidding met Allah. Waarlijk! Het verenigen van anderen in de aanbidding van Allah is zeker een grote fout.”

En Wij hebben de mens verplicht om (goed en plichtsgetrouw) voor zijn ouders te zijn. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid en het zogen van hem duurde twee jaren. Dank Mij en jullie ouders, en bij Mij is de uiteindelijke bestemming.

Maar als zij (beiden) erop aandringen dat jij iets aan Mij toekent waarvan je geen kennis hebt, gehoorzaam hen dan niet, maar behandel hen vriendelijk in de wereld en volg het Pad van degene die zich in berouw en gehoorzaamheid tot Mij keert. Tot Mij zal dan jullie terugkeer zijn en Ik zal jullie dan vertellen wat jullie gedaan hebben.

(Loeqman zei:) “O mijn zoon! Ook al is er iets dat slechts het gewicht van een mosterdzaadje heeft, dat zich in een rots bevindt, of in de hemelen of in de aarde: Allah zal het voortbrengen. Waarlijk, Allah is Zachtmoedig, Alwetend

O mijn zoon! Verricht de gebeden perfect, moedig aan tot al het goede en verbiedt het verwerpelijke. En draag geduldig (de beproevingen) die jullie overkomen (tijdens het uitnodigen naar de Waarheid). Waarlijk, dit zijn een paar van de belangrijke bevelen (die Allah zonder uitzondering heeft gegeven).

En keer jullie gezichten niet af van de mensen, en wandel niet vol hoogmoed over de aarde. Want Allah houdt niet van de  opschepper.

En wees gematigd in jullie (manier van) lopen en spreek zacht. Waarlijk, de meest onaangename stem is de stem van een ezel.

Samengevat gaf Luqman zijn zoon de volgende raad :

 • Waarschuwing tegen polytheisme,
 • gehoorzaamheid aan de ouders,
 • controle van ALLAH swt over de mensen,
 • het aansporen tot het onderhouden van de gebeden,
 • aansporen tot het goede en waarschuwen tegen- en verbieden van het slechte,
 • geduldig zijn in moeilijke momenten,
 • bescheidenheid en het verbieden van arrogantie
 • Spreken met een matige stem, niet te luid
 • Nuttige en leerrijke verhalen gebruiken in de opvoeding.

In de Koran vinden we zeer veel verhalen met veel wijsheden en lessen die men kan gebruiken  en die ook nuttig zijn in opvoeding van de kinderen.

ALLAH swt geeft ons lessen in de heilige Koran adhv verhalen. Hij ‘soubhaanahou oua ta’aala” zegt in de heilige Koran (sourat yousouf aya 111) :

Voorwaar, in hun verhalen is er een les voor de mensen van begrip. Het is niet iets dat is verzonnen, het is een bevestiging van wat ervoor was, als een verduidelijking van alle zaken, als Leiding en een Genade voor de mensen die geloven.

De leerrijke en waarachtige verhalen hebben ongetwijfeld een invloed in de positieve ontwikkeling van de kinderen net zoals de slechte valse verhalen een negatieve invloed kunnen hebben.

             5 ) Zorg ervoor dat de kinderen de gewoonte hebben om nuttige boeken te lezen

Het is zeer belangrijk dat de kinderen thuis omringd worden met nuttige boeken waardoor dat zij hun kennis kunnen ontwikkelen en weet dat het opdoen van kennis een verplichting is voor iedere moslim.

Het allerbelangrijkste boek is de heilige koran. De kinderen zouden geregeld uit de koran moeten kunnen lezen. De koran zou niet zomaar ergens op een kast moeten liggen en bedekt worden met stof, nee men moet ervoor zorgen dat er dagelijks uit gelezen wordt.

Helaas zien wij dat de situatie van vandaag helemaal anders is en dat de meeste huizen gevuld zijn met schermen (tv, laptops, smartphones) ipv boeken.

Probeer als ouder om op regelmatige basis ( dagelijks of wekelijks ) uw kinderen bijeen te brengen om samen een “soura” uit de koran te lezen.

 • Let op met wie jouw kinderen omgaan

Als ouder zou je moeten weten wie de vrienden en vriendinnen van jouw kinderen zijn.Vrienden hebben een zeer grote invloed op elkaar, dit kan zowel positief als negatief zijn.

Profeet vzmh zei: de mens is op het geloof van zijn boezemvriend, iedere persoon zou moeten uitkijken wie hij of zij als boezemvriend neemt.

De invloed is niet enkel van fysieke vrienden, vandaag de dag kan de vriendenkring virtueel zijn en kunnen de kinderen contacten hebben met anderen wereldwijd en ook via deze weg kunnen zij negatief beïnvloed worden. Men zou hier ook rekening mee moeten houden.

Als de ouders hun verantwoordelijkheden niet opnemen en bij alles wat fout gaat de schuld geven aan anderen dan zal dit leiden tot falen in de opvoeding van de komende generaties.

Het is daarom zeer belangrijk voor ons als ouders om deze punten toe te passen in de opvoeding en de problemen juist aan te pakken ipv ze te ontwijken.

Onze profeet vzmh zegt:

“Ieder van jullie is een hoeder en verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht. De heerser is een hoeder en is verantwoordelijk voor zijn volk. De man is een hoeder voor zijn gezin en is verantwoordelijk voor degenen die onder zijn hoede vallen. De vrouw is de hoedster in het huis van haar echtgenoot en is verantwoordelijk voor degenen die onder haar hoede vallen. De slaaf is de hoeder van de rijkdom van zijn meester en is verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht.”

Moge ALLAH swt ons helpen in de opvoeding van onze kinderen (amien).