MOSKEE ALRIDAA

BERICHTEN

Reactie op de uitlatingen van imam Houssein Bel Aziz


Arabisch          Frans  

Alle lof en dank aan ALLAH swt de heer der werelden en vrede en zegeningen zij met de Profeet Mohammed vzmh.

Na verschillende uitlatingen via whatsapp door Houssein Bel Aziz -de imam van Moskee Al Ridaa- die tot een negatieve reputatie hebben geleid van moskee Al Ridaa,  vonden de leden dat het tijd was om hierop gepast te reageren en bepaalde zaken te verduidelijken dat helaas niet gekend zijn bij iedereen.

De leden van Moskee Al Ridaa vinden het een zeer kwalijke en spijtige  situatie waarin Houssein Bel Aziz zich heden bevindt, zeker omdat hij sinds 3 jaar tot de moskee behoort . De leden van de moskee voelen zeker met hem mee alsook met zijn naasten.

Zomaar zeggen dat 200 leden gewoon niet naar hem vroegen is een beetje kort door de bocht. Broeders dienen elkaar te steunen en in moeilijke situaties voor elkaar op te komen.

De leden en het bestuur van moskee Al Ridaa hopen dat zijn uitlating gewoon een emontionele ingeving  en niet kwaad bedoeld was omwille van  de moeilijke situatie waarin hij zich nu bevindt.

Hieronder enkele belangrijke punten ter verduidelijking:

1 De leden van Moskee Al Ridaa hebben de imam in verschillende situaties financieel bijgestaan .Er was daarom ook totaal geen aanleiding opdat iemand van de leden de imam in moeilijkheden zou gaan brengen. Mochten er echter problemen zijn in de samenwerking dan werd dit zonder enig probleem gewoon beëindigd.

2 Hij vroeg zich via de media te verdedigen, doch na overleg met deskundigen werd geadviseerd hierop niet in te gaan, aangezien dit enkel nadelige gevolgen zou hebben ,zowel voor hem als voor de moskee.De imagoschade zou enorm zijn en tevens kan het verder onderzoek van zijn dossier ook onnodig belast worden ,met alle gevolgen vandien.  

3 De leden van Al Ridaa hebben de kosten voor zijn advocaat betaald en hem ook een getuigschrift meegegeven waarbij de moskee getuigt dat de imam niets deed of zei dat tegenstrijdig was met de Belgische wet en via onderhavige tekst wordt dat nog maar eens uitdrukkelijk bevestigd. Er was en is totaal geen angst of reden dit niet te doen

4 Omtrent het telefonisch contact met de imam werd beslist niet meer direct met hem in contact te treden ,enkel via zijn familieleden of enkele naaste kennissen. Vermits het onderzoek nog loopt lijkt ons dit de juiste manier om het verdere verloop ervan niet negatief te bëinvloeden.

Zijn naasten kunnen bevestigen dat er wel degelijk contact geweest is om hem bij te staan in deze moeilijke situatie.

5 Houssein Bel Aziz sprak in zijn video over huurlasten hetgeen ons zeer verbaasd aangezien hij kortelings een huis heeft gekocht. Indien er maandelijkse kosten zijn dan kunnen dat geen huurkosten zijn. De leden hebben  hem  gesteund en geholpen bij de renovatie van zijn woning.  Vele leden hebben zelfs veel van hun tijd opgeofferd om hem te helpen tijdens het renoveren. Dit allemaal uit liefde en respect voor de imam. Bij deze willen de leden gewoon aantonen dat zij zeker het beste voor hem wensen en dat zij hem in verschillende situaties hebben gesteund. Nogmaals er was en is totaal geen reden om de imam in de steek te laten of in diskrediet te brengen. Maar iedere situatie moet op de juiste manier benaderd en opgelost worden. Dat is ook de reden dat men ervan uitgaat dat zijn uitlatingen gewoon in een vlaag van woede gebeurde.

7 Hij zei dat hij les gaf aan 300 leerlingen, dat kan niet kloppen want de maximumcapaciteit van de lokalen in moskee Al Ridaa is beperkt tot 35 leerlingen.

Hij  had  op een gegeven moment zelf beslist om het lesgeven in de moskee te stoppen terwijl er een oveerkomst was om lessen te geven in de moskee. Zulk een overeenkomst dient nageleefd te worden en kan beëidigd worden op de passende manier , dwz met een voor akkoord door beide partijen ondertekende schriftelijke opzegging.

Hij bleef wel les geven aan leerlingen bij hem thuis misschien waren het er bij hem 300 leerlingen.

8 Het publiekelijk uiten van valse verklaringen over de moskee en haar bestuursleden  kan aanleiding geven tot een aangifte van smaad en laster bij de gerecherlijke instanties .Hetdispuut  gaat niet over de relaties met  moskee Alridaa maar is eerder een getouwtrek tussen  Hoessein Belaziz en de regering sinds een lange tijd.

9 Blijkbaar was er al reeds een dossier lopende in 2017 bij de staatsveiligheid over Houssein Bel Aziz nog voor hij imam werd in moskee al Ridaa. Vermits Moskee Al Ridaa niet op geruchten afgaat werd hem de kans gegeven om imam te zijn van moskee Al Ridaa.

10 Moskee Al Ridaa is verbaasd dat Houssein Bel Aziz enkele leden vals beschuldigd van hypocrisie en spionagepraktijken en vinden dit zeer onrechtvaardig. Deze valse beschuldigingen zijn gebaseerd op geruchten en beweringen zonder enig bewijs waarover rekenschap zal moeten worden afgelegd bij ALLAH swt.

11 De leden van Moskee Al Ridaa eisen excuses van de imam ten opzichte van de moskeegangers en te stoppen van te dreigen en broeders tegen elkaar op te jutten en de reputatie van de moskee te beschadigen.

Moskee AL Ridaa bestaat uit een grote groep en velen voelen zich onrechtvaardig behandeld door de loze uitlatingen.

 

De leden van de moskee vragen aan diegene die valse informatie verspreiden om te stoppen. Indien men hiermee niet stopt dan is de vereniging genoodzaakt om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen diegene die zulke informatie verspreiden en hen aan te klagen voor  stalking en verspreiding van foto’s met ongepaste teksten. Zij beseffen helaas niet wat voor schade zij hiermee berokkenen.

Vrees ALLAH swt in jullie daden en wees rechtvaardig.

Iedereen is welkom om contact op te nemen met de bestuursleden van Moskee Al Ridaa voor meer informatie en verduidelijking.

 

Wij vragen aan ALLAH swt om imam Houssein Bel Aziz zijn moeilijke situatie te verlichten en op te lossen  zodat hij snel verenigd kan worden met zijn gezinsleden.

 Leden Moskee Al Ridaa

Opgemaakt te Deurne op 25 februari 2021