MOSKEE ALRIDAA

VRIJDAGPREEK

Vrijdagpreek 3 april 2020 (CORONA PERIODE)


IN DE NAAM VAN ALLAH DE MEEST BARMHARTIGE DE GENADEVOLLE

IN DE NAAM VAN ALLAH IN WIENS NAAM GEEN KWADE TREFT NOCH OP AARDE NOCH IN DE HEMELEN EN HIJ IS DE ALHORENDE DE ALWETENDE

VREDE EN ZEGENINGEN ZIJN MET DE PROFEET, ZIJN FAMILIELEDEN EN VRIENDEN

Beste broeders en zusters waar jullie ook zijn vrede en zegeningen zijn met jullie

Vandaag had een geliefde broeder mij een vraag gesteld en eerlijk gezegd verbaasde hij mij met zijn  vraag.

Hij vroeg mij of het is toegestaan om niet moslims te helpen.  Zijn vraag verbaasde mij omdat de persoon die mij de vraag stelde een universitair diploma heeft.

Het verbaasde mij en vooral in deze tijd van pandemie moge ALLAH swt deze snel doen opheffen, een tijd waar solidariteit zeer belangrijk is.   In mijn stad ken ik iemand iemand die  iedere dag voedselpakketten uitdeelt aan diegene die niet buiten kunnen komen onder de ouderen en zwakkeren, zijn daden werden ook via de media bekendgemaakt. Moge ALLAH swt  zulke voorbeeldige figuren vermeerderen en hem zegenen in zijn voorzieningen en moge zijn daden aanvaard worden.

Toen zei ik tegen diegene die mij de vraag stelde,  het is niet toegestaan om de behoeftigen te helpen terwijl je een onderscheid maakt maar het is verplicht om hulp te bieden zonder te kijken naar hun geloof of nationaliteit.

Toenz ei ik tegen hem, het is uw plicht als je een behoeftige ziet om hem of haar te voorzien in zijn behoeften, als je een zwakkere treft dat je hem of haar steunt, als je iemand in nood ziet om hem of haar te redden, als je iemand treft met tegenslagen om hem of haar te helpen de tegenslagen te verlichten, en als je een onderdrukte tegenkomt dat je hem of haar helpt zonder te kijken naar zijn geloof, cultuur of nationaliteit. Dit natuurlijk allemaal in de mate van het mogelijke. ALLAH SWT belast een ziel niet boven zijn vermogen.

Toen las ik hem een vers voor uit de heilige Koran waarin ALLAH swt zegt:

 (soerah nr 60 aya nr 8) ALLAH verbiedt niet dat jullie hen die niet wegens godsdienst tegen jullie gestreden hebben en die jullie niet uit jullie woningen verdreven hebben, met respect en rechtvaardigheid te  behandelen. God bemint hen die rechtvaardig handelen.

ALLAH swt houdt van de “mouqsitien” (de rechtvaardigen).  Dat zijn diegene die op verlichte banken zullen zitten op de dag des oordeels aan de rechterkant van de troon. De moeqsitoen zijn rechtvaardig tegenover iedereen en in alle omstandigheden zonder een onderscheid te maken.

Nadien informeerde  ik hem over hoe  Imam al Qarafi een bekende geleerde uit de 7de eeuw hijri  deze vers uit de heilige Koran ontleedde ( over respect en rechtvaardig handelen tegenover de anderen) :

Tafsier: 

- zachtmoedigheid te tonen tegenover de zwakkeren

- het voeden van de hongerige

- de behoefige helpen in zijn voorziening

- het kleden van diegene die er nood aan hebben (de naakten)

- spreek hen aan met op een zeer zachte en vriendelijke manier op basis van barmhartigheid    en niet op basis van angst

- en geef goede raad aan iedereen zonder onderscheid te maken tussen de mensen

- tot deze eigenschappen behoort ook, zich geduldig kunnen opstellen tegen het kwade van anderen ook al heb je de capaciteiten om het te bestrijden.

 

De geleerde zegt nadien, en verricht smeekbedes voor hen voor “hidaaya”  m.a.w. zodat zij de geleid worden naar de waarheid en het rechte pad en zodat zij tot de gelukkigen mogen behoren.

Dat is zijn interpretatie van de vers waarin ALLAH swt ons leert hoe om te gaan met de andersgelovigen die ons niet bestrijden. 

Ook al verschillen wij in religie hetgeen wij wel gemeen hebben is dat wij landgenoten zijn en dat wij allemaal mensen zijn die op een menselijke manier met elkaar dienen om te gaan.

Verder is het ook aanbevolen om hen raad te geven in hun religie en in de wereldse zaken al zijn er verschillen tussen ons.

Het is ook onze plicht om een controle te hebben op hun bezittingen in hun afwezigheid en ervoor te zorgen dat het door niemand beschadigd wordt. (vb uw buurman gaat op reis, je controleert dat niemand bij hem inbreekt of schade berokkent aan zijn bezittingen )

Men zou hen ook moeten helpen indien zij onderdrukt worden zodat zij van hun moeilijke situatie verlost worden.

Dit had hij allemaal in zijn boek opgenomen zelfs in de tijden van oorlogen (vb periode kruisvaarders).

Het zijn geen regels die wij zomaar hebben opgenomen om onze religie noch onze preken schoon te doen lijken of anderen naar de mond te praten.  Deze regels behoren allemaal tot de levenswijze van de Profeet vzmh en werden ons opgelegd door ALLAH swt.

Als dit de regels zijn in omgang met andersgelovigen dan is het ook van zeer groot belang om de geloofsgenoten te helpen die vandaag zeer zeker alle vormen van hulp en solidariteit nodig hebben waar dan ook in de wereld.

 

Ik dank jullie voor jullie aandacht en moge ALLAH swt jullie doen behoren tot diegene die beschermd zijn tegen deze ziekte (COVID19)

 

Vrede en zegeningen zijn met jullie